Regulamin

Regulamin poradni dietetycznej www.czestochowa.dobrydietetyk.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Pomysłodawcą, organizatorem oraz właścicielem Serwisu fitdietetyk.pl jest APZ.PL Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Biskupa Arkadiusza Lisieckiego 13, zwana w dalszej części Regulaminu Właścicielem

 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis Poradni dietetycznej www.czestochowa.dobrydietetyk.pl

 3. Definicje:

  1. Administrator – KAMAD MARTA CIAPCZYŃSKA, 48, 98-160 Nowe Kozuby, NIP: 5170137019, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Poradni dietetycznej poprzez udostępnianie Użytkownikowi dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie i zarządza ich treścią oraz umożliwia zapisanie się na wizytę online i zakupu usług dietetycznych w prezentowanej Poradni dietetycznej,

  2. Serwis poradni dietetycznej (Serwis) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora, umożliwiający zapisanie się na wizytę online i zakupu usług dietetycznych w prezentowanej Poradni dietetycznej, a także służący do wyszukania materiałów publikowanych w Serwisie,

  3. Dietetyk – Marta Ciapczyńska, reprezentująca firmę KAMAD MARTA CIAPCZYŃSKA, 48, 98-160 Nowe Kozuby, NIP: 5170137019, prowadząca Poradnię dietetyczną,

  4. Poradnia dietetyczna (Poradnia) – poradnia dietetyczna Dietetyka dostępna pod adresem www.czestochowa.dobrydietetyk.pl

  5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,

  6. Formularz kontaktowy – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający przesłanie Użytkownikowi wiadomości do Dietetyka,

  7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz „Umów się online” umożliwiający Użytkownikowi umówienie się na wizytę do Poradni dietetycznej,

  8. Formularz zamówienia – dostępny na stronie Serwisu formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia i jego realizację,

  9. Program żywieniowy – indywidualny program żywieniowy przygotowywany przez Dietetyka w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika w Formularzu zamówienia,

 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu:

  1. udostępnianiu Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie www.czestochowa.dobrydietetyk.pl,

  2. zapisaniu się przez Użytkowników na wizytę online w prezentowanej w Serwisie Poradni dietetycznej,

  3. zakupu usług dietetycznych w prezentowanej w Serwisie Poradni dietetycznej.

 5. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu www.czestochowa.dobrydietetyk.pl

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 7. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu www.czestochowa.dobrydietetyk.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Poradni dietetycznej www.czestochowa.dobrydietetyk.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Serwisie www.czestochowa.dobrydietetyk.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 5. Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: czestochowa@dobrydietetyk.pl wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Do korzystania z Serwisu Poradni dietetycznej www.czestochowa.dobrydietetyk.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG.

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Poradni dietetycznej www.czestochowa.dobrydietetyk.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika Usługi polegające na:

  1. udostępnianiu Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie Poradni dietetycznej www.czestochowa.dobrydietetyk.pl,

  2. zapisaniu się przez Użytkowników na wizytę online w prezentowanej w Serwisie Poradni dietetycznej,

  3. zakupu usług dietetycznych w prezentowanej w Serwisie Poradni dietetycznej.

 3. Dostęp do Serwisu Poradni dietetycznej i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy Użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

 4. Właściciel Serwisu dobrydietetyk.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Dietetykiem lub Administratorem wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umów przez Użytkownika lub Dietetyka bądź Administratora. Właściciel Serwisu dobrydietetyk.pl występuje w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej Serwisu Poradni dietetycznej.

 1. ZAPISY NA WIZYTĘ ONLINE

  1. Użytkownik może umówić się wizytę w Poradni dietetycznej poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, po wybraniu opcji "Umów się online" lub poprzez elektroniczny terminarz znajdujący się na stronie Serwisu Poradni dietetycznej.

 2. ZAKUP USŁUG DIETETYCZNYCH

  1. Usługi dietetyczne w Poradni internetowej wykonuje Dietetyk, który jest odpowiedzialny za jakość wykonanej usługi a także za ewentualne konsekwencje zdrowotne jakie niesie za sobą przygotowany program żywieniowych przez Poradnię.

  2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Poradni dietetycznej Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.

  3. Program żywieniowy przygotowany przez Dietetyka przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Użytkownika i nie może być przez niego przekazywany osobom trzecim.

  4. Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez dostępny na stronie Formularz Zamówienia. W celu prawidłowego opracowania Programu Żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie Formularza zamówienia.

  5. Dietetyk ma możliwość odmówienia wykonania Programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Użytkownika. W takich przypadkach Dietetyk poinformuje o odmowie wykonania Programu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty, jeśli taka została wcześniej uiszczona.

  6. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia Użytkownik, proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

  7. W Poradni dietetycznej mogą być organizowane promocje, przyznawane rabaty na wybrane Usługi z oferty Poradni. O zasadach dotyczących promocji i udzielanych rabatów decyduje Dietetyk, podając je do wiadomości publicznej na stronie Poradni.

  8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronach internetowych Poradni, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

  9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Użytkownikowi przez Dietetyka w formie wiadomości e-mail.

  10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu.

  11. Rozpoczęcie usługi przygotowania Programu żywieniowego następuje na trzeci dzień po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Do tego momentu Użytkownik ma prawo rezygnacji z usługi.

  12. Czas realizacji Zamówienia (opracowanie Programu i przygotowanie do wysyłki) wynosi 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie.

  13. Dietetyk zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Użytkownik pomimo wezwania nie dokonał płatności w terminie 10 dni od złożenia zamówienia.

  14. Ceny podane w Serwisie Poradni dietetycznej wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

  15. O całkowitej kwocie Zamówienia Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

  16. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).

  17. Płatności Użytkownik może dokonać przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Dietetyka.

 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany Program żywieniowy przygotowany według przesłanych przez Użytkownika informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest wyłączone.

  2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wnika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 827 z póżn. zm.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 4. REKLAMACJA.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w § 1 pkt. 4 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Użytkownik powinien dokonać po ich stwierdzeniu.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: czestochowa@dobrydietetyk.pl.

 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Użytkownik wypełniając Formularz kontaktowy bądź Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu www.czestochowa.dobrydietetyk.pl.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Poradni dietetycznej www.czestochowa.dobrydietetyk.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Poradni dietetycznej www.czestochowa.dobrydietetyk.pl bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu www.czestochowa.dobrydietetyk.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis www.czestochowa.dobrydietetyk.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.czestochowa.dobrydietetyk.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Użytkownicy będący jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego posiadają następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

  2. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

  3. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  4. mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2018 roku.